Handelsbetingelser

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER:

DANSK LOGOVAND (360company ApS)
Vesterbrogade 74
1620 Kbh V

CVR: 41543531

Tlt: +45 35 12 12 00
Email: kontakt@dansklogovand.dk

Bank: Nordea
Reg. nr.: 2520 / Konto nr.: 6295499786

Enhver leverance sker i henhold til nedenstående handelsbetingelser, medmindre de er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

Tilbud/Ordre:

Aftale mellem køber og sælger anses først for indgået når sælger har fremsendt ordrebekræftelse, og denne er godkendt af køber. En aftale er bindende og kan ikke annulleres. Sælger er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg og udformning af de tilbudte varer, såfremt varerne fortsat opfylder sædvanlig standard og specifikationer.

Priser:

I henhold til gældende prisliste. Sælgers priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer og som hovedregel eksklusive fragt. Sælger forbeholder sig ret til prisændringer ved ekstraordinære prisstigninger, strejker, lockout og andre forhold, som sælger ikke selv er herre over.

Betaling:

Medmindre andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling med det samme, og ordren igangsættes først, når sælger har modtaget betalingen på sin konto.

Afsendelsestid:

Leveringstider er angivet omtrentlig og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger. Øvrige varer afsendelsestid kan ses på ordrebekræftelsen. Der benyttes primært Danske Fragtmænd til levering i Danmark og DSV til udland, der kan forekomme andre fragt selskaber til levering. Pris på fragt fremgår på ordrebekræftelsen.
Der kan forekomme ændringer i overstående gebyrer. Skal der leveres uden pant, skal det fremgå af bestillingen. På fakturaen skal det fremgå at varen skal bruges i udlandet. Ønskes der leveret uden pant, afgift og moms skal vi bruge dokumentation på, at kunden har et toldfrit lager, hvor varen leveres til.
Der faktureres for miljøbidrag

Fortrydelsesret:

Kunden har ingen fortrydelsesret, da der produceres specialvarer efter købers behov.
Standardvarer har 8 dages fortrydelsesret. Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
– Levering af varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
– Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt

Mangler og undersøgelsespligt:

Køber er forpligtet til efter modtagelsen af en leverance, at fortage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler, hvilket skal ske senest 3 dage efter levering, og straks give besked til Dansk Logovand. Manglende påtegning på fragtbrev for synlige transportskader eller manglende kolli eller lignende medfører fortabelse af kundens mangelbeføjelser.

Reklamation:

Køber skal give skriftligmeddelelse om mangler direkte til sælger uden ugrundet ophold efter manglen er eller burde have været opdaget og intet senere end 3 dage efter levering. Dette gælder også reklamation for mængde difference.

Såfremt køber ikke underretter om manglen indenfor de angivende frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledningen
af manglen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til sælger uden sælgers skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført sælger.

Ansvar:

Sælgers ansvar for mangler er begrænset til om-levering eller afhjælpning.
Sælger har intet ansvar for mangler udover det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. I tilfælde af afsendelse overskrides med mere end 7 dage, har kunden ret til
at ophæve købet. Kunden har ansvaret for, at alle forhold på det anviste aflæsningssted er lovlige og forsvarlige.

Produktansvar:

Risikoen overgår til kunden når varen er leveret til køber. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse. I øvrigt er sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller indirekte tab. Sælgers ansvar kan end-videre ikke overstige købsprisen på varerne og max. kr. 50.000,- ligesom sælger kun er ansvarlig i 6 måneder fra varens overgivelse.
I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omgang som sælgers ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse. Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I tilfælde af personskade forsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er sælger ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne som erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.


Lovvalg og værneting:

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne og om forståelsen af rækkevidden af disse handelsbetingelser afgøres ved leverandørens værneting under anvendelse af dansk ret.

Force Majeure – ansvarsfritagelse:

Leveringstiden udskydes uden ansvar for os, såfremt rettidig levering hindres eller forsinkes af omstændigheder uden for vor kontrol, herunder men ikke begrænset til: strejke, lock-out, arbejds-konflikt, brand, krig, valutarestriktioner, transportuheld eller mangel på transportmidler, almindelig varemangel, mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverancer.